Resim 1. Klazomenai Akpınar Nekropolisi’nde bir kremasyona ölü hediyesi olarak bırakılmış orientalizan oinokhoe,
 M.ö. 7. yüzyıl ortası. Çizim: Fuat Yılmaz.

Figure 1. An orientalizing oinochoe belonging to the middle of the Seventh Century B.C.
was found as a grave offering in a cremation burial from the Akpınar Necropolis at Clazomenae. Drawing: Fuat Yılmaz.