Resim 2. Akpınar Nekropolisi’nden erken dönem apsisli pişmiş toprak lahit.
Gerek formu, gerekse de iç ve yan yüzlerdeki bezeme şemasıyla Mısır örneklerinden etkilenmiştir, M.ö. 7. yüzyıl son dörtlüğü. Çizim: Ertan İplikçi.
 

Figure 2. An early apsidal terracotta sarcophagus from the Akpınar Necropolis. Both its form and its decoration of the interior and exterior sides
shows the influences of the Egyptian examples. Last quarter of the Seventh Century B.C. Drawing: Ertan İplikçi.