Resim 5. Yıldıztepe Nekropolisi buluntusu Klazomenai pişmiş toprak lahiti, M.ö. 6. yüzyıl ortası. Klasik lahitlerin erken ressamlarından Dennis Ressamı tarafından bezenmiştir. Rezerve teknikle yapılan hayvan betimleri ve bitkisel motifler dönemin orientalizan seramiği ile uyum içindedir. Çizim: Fuat Yılmaz.

Figure 5. Clazomenaean terracotta sarcophagus founded Yıldıztepe Necropolis, middle of the Sixth Century B.C. which was painted by Dennis Painter, one of the early sarcophagus painters. The animal figures and floral designes made by reserved tecnique have the parallels impacts with the contemporary orientalizing pottery. Drawing: Fuat Yılmaz.